Reklamační řád


Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ELSTORE CZ s. r. o., Střítežská 573, 572 01 Polička.

 1. Kupující je povinnen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození zboží nepřebírat. Podepsáním přepravního, nebo dodacího listu kupujícím - kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. na pozdější reklamace vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
   
 2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci ( nebo jejich dílu ) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

  Záruka zaniká v následujících případech:
  • nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo nebyla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
  • porušením ochranných pečetí nálepek, pokud na zboží jsou,
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
  • nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladu o koupi.

  Záruka se nevztahuje na:
  • škoda způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
  • vady způsobené neodbornou odsluhou, nedodržováním návodu k obsluze a nedostatečnou obsluhou,
  • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN,
  • spotřební materiál
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců, nebo do doby trvání záruky původního zboží je-li tato delší.
   
 4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako kdyby se jednalo o neodstranitelnou vadu.
   
 5. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Kupující je povinen poskytnout příslušné doklady o koupi reklamovaného zboží. Prodejce je povinen vyhotovit příslušné doklady pro průběh reklamace. V Případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, nebo servisnímu středisku si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Zboží musí být v původním obalu, nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého ostatního příslušenství. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího, nebo v místě bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
   
 6. V případě zjištění neodstranitelné závady zboží ( na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží ), má kupující právo na výměnu zboží, nebo má právo od smlouvy odstoupit.
   
 7. Pokud byla reklamace zboží neoprávněná, kdy závada vznikla např. špatným použitím, nebo chybnou manipulací apod. servisní středisko naúčtuje kupujícímu náklady na zjištění a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení.
   
 8. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem.
   
 9. Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky


Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2010


Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Naši dodavatelé

Krátké novinky

Rychlý kontakt


ELSTORE CZ s. r. o.
Střítežská 573
572 01 Polička
Česká republika

CZ Tel.: +420 461 721 127
CZ Fax.: +420 461 723 028
Email.: elstore@elstore.cz

Otevírací doba:

Po – Pá   7.00 – 16:30
So   8.00 – 11:00


Elstore na Facebooku Elstore na Facebooku Elstore na Facebooku